Vastine Lääkärilehden perusterveydenhuoltoa transterveydenhoidosta ohjeistavaan artikkeliin

kannanotot 11. syys 2020

Lääkäriliiton julkaisemassa Lääkärilehdessä julkaistiin 11.9. artikkeli otsikolla “Sukupuolidysforiasta kärsivä perusterveydenhuollon vastaanotolla”, jossa psykiatrian erikoislääkäri Nina Uusi-Mäkelä, psykiatrian dosentti Katinka Tuisku, psykiatrian erikoislääkäri Niina Puustinen sekä nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala kuvailivat mitä uudistetut Palveluvalikoimaneuvosto PALKOn trans- ja muunsukupuolisuutta koskettavat hoitosuositukset tarkoittavat jatkossa perusterveydenhuollon käytännön työlle.

Kirjoittajat käsittelevät uusien suositusten sisältöä kattavasti ja totuudenmukaisesti, mutta jättävät mainitsematta suositusten olevan ristiriidassa voimassa olevan hoitoasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten 1053/2002, jäljempänä transasetus) kanssa. Kirjoituksessaan kirjoittajat kuvailevat, että saadakseen lähetteen erikoissairaanhoitoon niin sanotuille transpoleille, Tampereen TRANS-poliklinikalle tai Helsingin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle, on tutkittavan “mahdollisesti samanaikaisesti tarvittava psykiatristen oireiden diagnostiikka ja hoito on oltava järjestetty asianmukaisesti jo ennen keskitetylle tutkimuspoliklinikalle lähettämistä”, joka toteutuessaan antaisi perusterveydenhuollon lääkärille oikeuden evätä lähete potilaan sitä pyytäessä. Tämä ei kuitenkaan ole voimassa olevan transasetuksen mukaan mahdollista, vaan lähete on kirjoitettava aina toiseen keskitetyistä tutkimuspoliklinikoista jatkotutkimuksia varten.

Velvoite lähetteen kirjoittamisesta muodostuu transasetuksen toisen pykälän myötä. Pykälässä ei ole annettu lääkärille oikeutta tulkita milloin lähete on tarpeellinen eikä myöskään kieltäytyä lähetteen kirjoittamisesta, sillä pykälän mukaan lähete on kirjoitettava “kun henkilö hakeutuu hoitoon”:

Sukupuolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hänen sukupuoli-identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista.”

Transasetus 1053/2002, 2 §

Tekstissään kirjoittajat toteavat lisäksi, että “kaikilla aikuisikäisillä tutkimuksiin pyrkivillä ei ole todettavissa psykiatrisen arvion tarvetta. Tutkimuslähetteen laatiminen on tällöin perusteltua”. Tekstissä käytetty ilmaisu viittaa siihen, että joidenkin potilaiden kohdalla psykiatrisen arvion tarve on olemassa ja että tämän laatiminen ennen lähetteen tekoa olisi ei vain sallittua vaan myös vaadittua, joista kumpaakaan se ei transasetuksen mukaan ole. Lisäksi kirjoittajat suosittelevat ohjaamaan erikoissairaanhoidossa kirjoilla olevan potilaan keskustelemaan lähetteen oikea-aikaisuudesta hoitavan psykiatrin kanssa, vaikka asetuksessa ei tällaista mahdollisuutta ole sallittu. Lopuksi kirjoittajat kertovat, että “mitään nimenomaisia tutkimuksia ei edellytetä ennen lähetettä, mutta asianmukaisen psykiatrisen arvion tulisi olla tehty. Mahdollisen päihdeongelman tulisi olla hoidettu”. Autismikirjolla olevien potilaiden kohdalla kirjoittajat esittävät, että sekä neuropsykiatriset tutkimukset että kuntoutus olisi syytä tehdä ennen lähetteen laatimista. Perusterveydenhoidon lääkäri ei kuitenkaan voi edellyttää potilaalta mitään edellä mainituista hoidoista tai kartoituksista rikkomatta transasetukseen kirjattuja velvollisuuksiaan.

Trans ry katsoo, että julkaistu teksti nykymuodossaan antaa virheellisiä ohjeita perusterveydenhuollon henkilökunnalle ja ohjeistaa heitä toimimaan vastoin voimassa olevaa lakia sekä transasetusta. Transterveydenhoitoa ohjaavat sekä translaki (Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002) että transasetus. Transasetuksesta säädetään translain kuudennen pykälän mukaan eikä uusi hoitosuositus ole muuttanut transasetuksen sisältöä, joten suosituksen tultua voimaan ovat säädös ja suositus edelleen ristiriidassa keskenään. Transasetuksen ja hoitosuosituksen ollessa ristiriidassa on noudatettava lakisääteistä asetusta. Trans ry on lisäksi vahvistanut Sosiaali- ja terveysministeriöstä oikeaksi tulkinnan, jonka mukaan lähetettä hakeva henkilö voi hoitoasetukseen vedoten kieltäytyä lisätutkimuksista lähetteen saamiseksi. Vaadimme, että Lääkärilehti oikaisee kirjoitusta sen virheellisin osin. Lisäksi vetoamme lääkärikuntaan, että julkaistu virheellinen tieto ei johda virheellisiin päätöksiin perusterveydenhuollon henkilökunnan toimesta.


Lähteet:

Sukupuolidysforiasta kärsivä perusterveydenhuollon vastaanotolla. Uusi-Mäkelä, N., Tuisku, K., Puustinen, N. & Kaltiala, R. 2020. Lääkärilehti. Saatavilla verkossa https://www.laakarilehti.fi/tyossa/sukupuolidysforiasta-karsiva-perusterveydenhuollon-vastaanotolla?public=639290684735e868043bac1b1e6cf48d&fbclid=IwAR0_J0fo7RgkfEOSi6KtflUPUePe9fF_cFGB5M02t7-y4LLZSg_axZqQBGY 

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002. Saatavilla verkossa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten 1053/2002. Saatavilla verkossa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053 

Kuvituskuva: The Gender Spectrum Collection, Broadly. Kuvakirjasto on käytettävissä maksutta osoitteessa https://genderphotos.vice.com/

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.